Υπηρεσίες

Τροχαία ατυχήματα - Ασφαλιστικό Δίκαιο

Τα τροχαία ατυχήματα ρυθμίζονται από διατάξεις που αφορούν την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κίνηση οχημάτων, τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και τις αξιώσεις των εμπλεκόμενων σε αυτά προσώπων

Η διεκδίκηση αποζημίωσης μετά από τροχαίο ατύχημα αποτελεί μέρος του αστικού δικαίου αφού όπως συμβαίνει και με άλλα ζημιογόνα ατυχήματα, βρίσκει επαρκές έρεισμα σε διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Λόγω της συχνότητάς του φαινομένου και της μεγάλης σημασίας του στην καθημερινή ζωή απέκτησε αυτοτέλεια καθώς πολλές πτυχές του υπόκεινται σε ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση [ν. ΓπΝ/1911 περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης, ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) και ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης].

Η ανίχνευση του μηχανισμού σύγκρουσης των εμπλεκόμενων οχημάτων, η ασφαλιστική κάλυψη του υπαίτιου οδηγού, η εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος, η αποδεικτική θεμελίωση της υπαιτιότητας του υπόχρεου και της ζημιάς του δικαιούχου, αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία ή το Επικουρικό Κεφάλαιο, εξώδικα ή δικαστικά

Στην πλούσια εμπειρία του γραφείου μας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Αξίωση για κάθε είδους αποζημίωση λόγω τροχαίου ατυχήματος (διαφυγόντα κέρδη, δαπάνες αποκλειστικής νοσοκόμου, δαπάνες βελτιωμένη διατροφής τραυματισθέντα, ιατρικά έξοδα και νοσήλεια, αποζημίωση λόγω μόνιμης αναπηρίας, έξοδα κηδείας, έξοδα πραγματογνωμοσύνης, δαπάνες μίσθωσης υποκαταστατου οχήματος, αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής, μείωση εμπορικής αξίας ζημιωθέντος οχήματος, ολική καταστροφή αυτοκινήτου, δαπάνες μεταφοράς οχήματος και αποκατάστασης βλαβών, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης κλπ.)
  • Νομική προστασία (αστική-ποινική) υπαίτιων ή ανυπαίτιων προσώπων σε τροχαία ατυχήματα
  • Ακυρότητα/εύρος εφαρμογής όρων ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης
  • Αναγωγικές αξιώσεις ασφαλιστικής εταιρείας σε βάρος οδηγού που τελούσε υπό την επήρεια μέθης ή στερούνταν άδεια ικανότητας οδήγησης
  • Θανάσιμος τραυματισμός οδηγού λόγω πρόσκρουσης του οχήματός του σε παρανόμως τοποθετηθείσα διαφημιστική πινακίδα
  • Αξίωση αποζημίωσης από κλέπτη οχήματος
  • Ευθύνη Δήμου για πρόκληση ατυχήματος λόγω παράλειψης επαρκούς συντήρησης του οδοστρώματος