Υπηρεσίες

Εμπορικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο

Ορισμός

Το Τραπεζικό Δίκαιο αναφέρεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων

Ειδικότερα ρυθμίζει την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις επιχειρήσεις αυτές, τις τραπεζικές συναλλαγές και εργασίες και τις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με τους πελάτες τους.

Εμπειρία & υποθέσεις

Μεταξύ των περιπτώσεων όπου έχει δραστηριοποιηθεί το γραφείο μας συγκαταλέγονται οι κάτωθι υποθέσεις:

  • Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
  • Ανακοπή κατά διαταγών πληρωμής από απαιτήσεις εξ αλληλόχρεου λογαριασμού
  • Ακύρωση καταχρηστικών Γενικών Όρων Συναλλαγών τραπεζικών δανείων
  • Ανακοπή κατά αρνητικής δήλωσης τράπεζας επί κατάσχεσης στα χέρια της ως τρίτης
  • Ακύρωση διαταγής πληρωμής από καταναλωτικό δάνειο