Υπηρεσίες

Εμπορικό Δίκαιο

Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Ορισμός

Το Δίκαιο των Εμπορικών Συμβάσεων εξετάζει όλα ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονη συναλλακτική πρακτική

Στον εν λόγω τομέα ενδεικτικά υπάγονται ζητήματα franchising, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, leasing, εμπορικής αντιπροσωπίας-διανομής, πιστωτικών συμβάσεων, συμβάσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας κλπ.

Εμπειρία & υποθέσεις

Η εμπειρία του γραφείου μας εντοπίζεται ενδεικτικά σε:

  • συμβάσεις ξενοδοχειακού δικαίου
    • αγοραπωλησίες/μισθώσεις ξενοδοχείων
    • συμβάσεις guarantee-allotement
  • συμβιβαστική ρύθμιση οφειλών
  • συμβάσεις management επιχειρήσεων
  • εκκαθάριση εταιρικών λογαριασμών