Υπηρεσίες

Αστικό δίκαιο

Εμπράγματο δίκαιο

Ορισμός

Το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις των ανθρώπων με τα πράγματα

Στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν όλες οι διαφορές που αφορούν την σύσταση, την κατάργηση, την μεταβίβαση και την προστασία της κυριότητας και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων (νομή, κατοχή, ενέχυρο, υποθήκη, επικαρπία, προσωπικές και πραγματικές δουλείες) αλλά και οι συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, η διανομή, η ανταλλαγή και η μεταβίβαση ακινήτων, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι αποδοχές κληρονομιάς, οι εργολαβικές συμβάσεις, οι συστάσεις οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, και ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας.

Εμπειρία & υποθέσεις

Σε επίπεδο εξειδίκευσης το γραφείο μας έχει απασχοληθεί ενδεικτικά σε ακόλουθες υποθέσεις:

 • Διεκδικητική αγωγή ακινήτων
 • Αγωγή διανομής επί αυθαίρετων κτισμάτων
 • Χρησικτησία κατά Δημοσίου
 • Αναγνώριση κυριότητας ιδιώτη επί έκτασης χαρακτηρισθείσας κοινόχρηστη οδός ή αιγιαλός
 • Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης επί καταπάτησης δημόσιου κτήματος
 • Καθορισμός προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση
 • Αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης απαλλοτρίωσης, χρησικτησία ακινήτων
 • Προσβολές νομής και κυριότητας
 • Αγωγές αναγνώρισης δουλείας διόδου
 • Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών και εν γένει αγωγές κτηματολογίου
 • Εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, επιβολή και άρση κατασχέσεων
 • Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας
 • Αγωγές γειτονικού δικαίου
 • Διαφορές μεταξύ οροφοκτητών